Caeciliaschool

Veiligheid & privacy

Interne Contactpersoon
Carolien Verheyden & Lizanne van den Heuvel

Privacybeleid
Onze school is onderdeel van Stichting KPOA. KPOA verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens en vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. KPOA is zich bewust van de privacywetgeving en verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. U leest meer over hoe wij omgaan met de privacy van uw kind(eren) via:https://www.kpoa.nl/privacy-kpoa

Klachtenregeling
Goede communicatie met ouders is de basis voor samenwerking. Opmerkingen van ouders zijn daarom voor ons belangrijk. Daarnaast overleggen we regelmatig met de ouders van de medezeggenschapsraad om te horen wat er leeft onder de ouders. Toch is het zo dat overal waar gewerkt wordt er wel eens misverstanden of fouten zijn. In eerste instantie kunt u problemen met leerkrachten binnen de school bespreken en met elkaar zoeken naar een passende oplossing. Komt u niet tot een goede oplossing dan kunt u de zaak voorleggen aan de interne contactpersonen (Carolien Verheijden, Lizanne van de Heuvel) of aan de directie van de school. Tijdens dit proces kunt u informatie inwinnen of zich laten begeleiden door de externe vertrouwenspersoon. In onze klachtenregeling treft u alle relevante informatie aan ten aanzien van dit proces. De gegevens van de externe vertrouwenspersonen bij de CED-Groep zijn: Hans van Holland en Sonja Deutz. Beide zijn bereikbaar via:E-mail: evp@cedgroep.nl Telefoon: 010-4071599. Als ook die weg naar uw idee niet tot een bevredigende afronding leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het bestuur van de stichting. Dat kunt u doen door het indienen van een schriftelijke klacht gericht aan het College van Bestuur (CvB). U dient hiervoor gebruik te maken van het klachtformulier. Het CvB legt de klacht dan voor aan een klachtenadviescommissie. Deze adviescommissie bestaat uit ouders en leerkrachten die ook lid zijn van de GMR en wordt voorgezeten door één van de beleidsmedewerkers. Voor meer informatie over de procedure rond klachten kunt u onze klachtenregeling raadplegen. deze kunt u vinden op de website van KPOA of bij het MT van de Caeciliaschool opvragen. Als u na behandeling van uw klacht binnen KPOA niet tevreden bent over de aandacht die aan uw bezwaren besteed is, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtenregeling.

Schorsen en verwijderen
Leerlingen kunnen, in uitzonderlijke situaties, van school worden gestuurd: schorsing (tijdelijk) of  verwijdering (voorgoed). Zoiets gebeurt alleen als een kind (ernstig) ongewenst gedrag vertoont en wordt voorafgegaan door een stappenplan. Wij streven er als school, in samenwerking met u als ouder(s), uiteraard naar om het niet zover te laten komen. In voorkomend geval wordt altijd gehandeld conform het protocol ‘schorsen en verwijderen’ dat door KPOA is opgesteld. U kunt dit protocol hier lezen.  

Caeciliaschool
Rossinistraat 1
3816 LZ Amersfoort
Bekijk op de kaart